Inspirerende ambities voor het Meetjesland!


Natuurpunt en Partners Meetjesland stelde samen met haar acht afdelingen een verkiezingsmemorandum op. De vijf pijlers in dat memorandum zijn natuur, landbouw, klimaat, mobiliteit en ruimte. De vereniging hoopt dat politici en ambtenaren er de komende legislatuur mee aan de slag gaan en wil de gemeenten daar zelf actief in ondersteunen.


De maatschappelijke waarde van Meetjeslandse natuur

Mensen
Afbeelding1
hebben nood aan groene zones waar ze kunnen sporten, genieten en ontspannen. In veel gemeenten zijn er nog heel wat mogelijkheden om die groene ruimtes uit te breiden. “Het aankopen en openstellen van natuurgebieden blijft voor onze vereniging dan ook belangrijk,” zegt voorzitter Koen Martens. “Wij vragen aan de gemeentebesturen om voor de aankoop van natuur jaarlijks voldoende budget vrij te maken op de begroting.”

Typische soorten zoals de steenuil of vleermuizen hebben nood aan extra bescherming. “Het verbinden van verschillende stukken natuur is dan ook cruciaal. Met een goed bermbeheerplan bijvoorbeeld geef je ruimte aan meer plantensoorten, waar ook vlinders en andere insecten baat bij hebben. Fleurige bermen geven trouwens een meerwaarde aan het fiets- en wandeltoerisme.”

Landbouw gericht naar de toekomst

Ons huidige landbouwsysteem staat zwaar onder druk. Natuurpunt vindt dat gezond en lokaal geproduceerd voedsel kan helpen bij een noodzakelijke omwenteling. Ze vraagt aan de gemeenten om initiatieven zoals Voedselteams en het (her)opstarten van lokale boerenmarkten te ondersteunen. De vereniging nam hierin het voortouw via het project www.korteketenmeetjesland.be.

Naar een klimaatneutraal Meetjesland

Participatie bij energieproductie is voor Natuurpunt en Partners Meetjesland een belangrijk aspect. “Burgers moeten inspraak krijgen om zo het draagvlak te vergroten voor energie uit zon, wind en biomassa” aldus Koen Martens.

Bijna alle Meetjeslandse gemeenten engageerden zich voor het zogenaamde ‘Burgemeestersconvenant’. Daarin toont men zich bereid om bepaalde klimaatambities waar te maken. Natuurpunt springt mee op de kar: “Het is cruciaal dat de gemeenten nu concrete actieplannen opmaken en uitvoeren om een daadwerkelijke afname van de CO2-uitstoot te realiseren. Wij kunnen de gemeenten inspireren en ondersteunen bij klimaatacties, onder meer via ons initiatief www.klimaatacademie.be.”

Een andere mobiliteit

Onze
Afbeelding2
mobiliteit is nog te eenzijdig afgestemd op vierwielers, vindt de vereniging. “Geef voorrang aan voetgangers, fietser en collectief vervoer.” Met het project www.autodelenmeetjesland.be gaf de vereniging het goede voorbeeld. In verschillende Meetjeslandse gemeenten zijn onder impuls van dit project intussen autodeelgroepen opgestart.

Bouwen in de centra

“Een kernversterkende ruimtelijke ordening vormt de basis voor een klimaatneutrale gemeente,” luidt één van de statements in het memorandum. De vereniging vraagt om woonuitbreidingsgebieden te schrappen en ze een groene functie te geven zoals een park- of speelbos. In de centra kan dan geopteerd worden voor kernversterking, onder meer met twee tot vier bouwlagen. Ook daar blijft groen een belangrijke factor. “Minstens 20 m² publiek toegankelijk groen per wooneenheid is een veel gebruikte norm die we ook in het Meetjesland willen nastreven,” aldus de voorzitter.

Betrokkenheid

“Elk gemeentebestuur heeft de mogelijkheid om te versnellen in de transitie naar een duurzame gemeente,” besluit Koen Martens. “In de ene gemeente zijn de veranderingen al verder gevorderd dan in de andere, maar het belangrijkste is dat burgers worden betrokken bij het ontwikkelen van plannen in de gemeente en dat ze kunnen participeren in het uitvoeren ervan.”

Het verkiezingsmemorandum kan je lezen op www.NPMeetjesland.be/verkiezingen of aanvragen via Natuurpunt en Partners Meetjesland, 09 377 93 00, info@NPMeetjesland.be.


Logo_NPM_220
Natuurpunt en Partners Meetjesland vzw is een erkende regionale natuur- en milieuvereniging en werkt in de veertien gemeenten van het Meetjesland. Acht Meetjeslandse afdelingen van Natuurpunt en twaalf andere lokale verenigingen zijn aangesloten bij NPM. Ze helpen mee de natuur in onze streek te behouden en beschermen. Dat gebeurt onder meer via activiteiten, beheerwerken en projecten met gemeenten. Het driemaandelijks tijdschrift ‘Natuur en landschap Meetjesland’ informeert de leden.