Een stukje kanaalgeschiedenis

Het kanaal is mensenwerk, reeds van in de 13-de eeuw voor een groot deel gegraven in de bedding van bestaande rivierstelsels, de Zuidleie en de Brugse Leie. Dat dit veel moeite heeft gekost getuigen de jarenlange oorlogen die de Gentenaars tegen de Bruggelingen hebben gevoerd. Het Kanaal Gent-Brugge heeft niet alleen op historisch vlak een rijk verleden, ook op aardrijkskundig-geografisch vlak heeft het veel te bieden. Wanneer we een afvaart meemaken vanuit Gent, dan kunnen we vaststellen dat ondanks het bijzonder klein verval deze waterloop door zeer verscheidene landschappen vloeit. Te Knesselare-St.Joris zijn dit metershoge dijken terwijl deze elders een noodzakelijke kering vormen tussen laaggelegen meersen. Zoals ook elders hebben te Knesselare deze bermen landschappelijk veel ingeboet. Bomenrijen die een speciale uitstraling gaven aan het kanaal zijn er verdwenen. Ook de knotwilgenrijen in het aanpalende Bokhouten ten zuiden, de Malsem en de verbinding naar de Rietjes langs de noordzijde zijn omzeggens onbestaande.

Hoe het voor ons allemaal begon

Halverwege de jaren 80 was Quercus (onze vroegste voorganger) reeds in de weer om delen van de kanaalberm in beheer te krijgen, vooral te Bellem waar een zeer rijke fauna en flora het nadrukkelijkst aanwezig was. Wat daar niet lukte werd wel te Knesselare verwezenlijkt toen in 1989 de Vrije Gesubsidieerde Lagere Jongensschool via een WWF-project een deel van de kanaalbermen als schoolreservaat kreeg toebedeeld. Voor het beheer werd vrij snel een aanvullende beheersovereenkomst gesloten met Quercus onder de vleugels van Natuurreservaten vzw. Meteen was ons eerste natuurgebied geboren wat we op heden nog altijd met veel overgave weten te beheren.