Het beheer van de Kanaalberm

Behalve het, van overheidswege, verdelgen van distels en opgaand struikgewas door besproeiing, werd er in het verleden geen enkel beheer gevoerd, laat staan een ecologisch beheer. Het is al enige tijd geleden dat een voorbijtrekkende schaapskudde hier de ideale beheersvorm was tegen de verruiging van deze bermen. Eén van de eerste doelstellingen was het jaagpad terug vrijmaken om de toegankelijkheid te verbeteren voor de wandelaar. Ooit was het jaagpad een veelgebruikt fietspad tussen Gent en Brugge. Maaien en afvoeren van het maaisel was toen een hele opgave. Dit is natuurlijk de ideale beheersvorm maar op termijn niet duurzaam genoeg omwille van de arbeidsintensiteit. Deze methode wordt thans zoveel als mogelijk benadert door schapenbegrazing, weliswaar binnen een omheining. De nood om zo grotere oppervlakten te beheren was groot. Een grote doorbraak kwam er met de sensibiliseringscampagne van Natuurreservaten in 1998-1999: “Het kanaal Gent-Brugge, een kanaal met een verhaal” waar gepleit werd voor meer aandacht voor natuur, landschap en historisch erfgoed langs het kanaal. Er is een beheersplan in de maak waarin de toekomstvisie voor het kanaal en het te voeren beheer in samenspraak met Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) wordt uitgedacht.
KanaalBeheer4
Als uitloper van de campagne voorzag W&Z de financiële middelen voor een schapenraster op de rechteroever vanaf de zwaaikom te Aalter tot aan de brug van St.Joris. Met de komst van enkele oude schapenrassen zoals Mergellander en Ardense voskop en als geitenras de Toggenburger en nu ook de Kempense geit wordt de verruiging teruggedrongen. Vooral bramen en opschietende boompjes moeten het ontgelden. Er komen geleidelijk aan meer open plekken in de vegetatie wat kieming van andere planten dan grassen mogelijk maakt. Dat veel van eerder genoemde planten daar baat zullen bij halen staat vast. Ongetwijfeld zal dit ook het geval zijn voor een aantal zeer zeldzame paddestoelen zoals wasplaten, aardtongen en koraalzwammen die reeds op schralere stukken voorkomen.