Flora en fauna in het natuurgebied Kanaalberm

Bij het het graven van het kanaal zijn destijds de verschillende bodemlagen uit de bedding door elkaar gehaald op de dijken. Lemige en zandige, kalkhoudende en zure stroken wisselen mekaar op korte afstand af. Kortom van de originele bodemstructuur schiet niets meer over. Het is uiteindelijk de toevallige aan de oppervlakte liggende grondsoort die het plaatselijk uitzicht van de berm bepaalt. De tientallen kilometer lange bedijking vormt een lint waarlangs zich zowel te water als te land en door de lucht een onophoudende stroom leven verspreidt. De overheersende w-zw-winden glijden langs het talud stroomopwaarts en zorgen aldus voor een constante bestuiving, terwijl nadien vele vruchten langs het water de tegengestelde weg volgen om ergens te stranden. Wetende dat elk bodemtype zijn fauna en flora heeft, vormen de kanaalbermen zonder overdrijven een unicum aan rijke verscheidenheid in onze Vlaamse gewesten.
KanaalElfenwasplaat-
Het mag toch wel vrij uitzonderlijk genoemd worden dat over een lengte van goed één km meer dan 170 verschillende planten werden waargenomen. Over een lengte van enkele meters vinden we wit vetkruid op de oeverzone, moerasspirea, blauw glidkruid, wolfspoot, watermunt, moerasandoorn, smeerwortel en gele lis op het jaagpad in de directe omgeving van knoopkruid, wilde tijm, margriet, Sint-Janskruid, kraailook, kattedoorn en bevertjes op de zandige helling. Er komen 11 soorten wasplaten voor. Dit zijn onder de paddenstoelen wat orchideeën betekenen onder de planten. De invloed van de zonnewarmte mag ook niet onderschat worden. Zo leert ons een eerder oppervlakkige aanblik dat de plantengroei van de noordgerichte, bijna altijd in de schaduwliggende zuiderberm, omzeggens totaal verschilt van de andere oever die van de minste zonnestraal kan genieten. Het is bovendien die zuiderberm die voor het overgrote deel verbraamd en verbost is.
hazelworm-20160528AV3
De klimatologische verschillen hebben uiteraard ook invloed op de insecten die op de verscheidenheid aan plantengroei afkomen. Icarus- en bruin blauwtje, hooibeestje, koevink en vuurvlinder zijn er goed vertegenwoordigt. Met wat geluk tref je er de hazelworm, een hermelijn of bunzing aan. Er broeden een resem vogels waaronder braamsluiper, kleine karekiet, bosrietzanger en fitis. Vooral in het winterhalfjaar zijn heel wat eenden en andere watervogels op het water aan te treffen.
Dat we deze aangehaalde rijkdom aan planten en dieren niet alleen willen behouden maar ook het liefst zo snel mogelijk op een natuurlijke manier zien uitbreiden ligt voor de hand.

Iets interessants gezien langs de kanaalberm?

Op waarnemingen.be kan je je observatie kwijt.