Amfibieënactie 2015: terugblik op een onregelmatige en lange paddentrek!


Kikker1
De paddentrek kwam pas eind februari traag op gang. De eerste korte trekperiode langs de Drongengoedweg was rond 26 februari. Het duurde tot 10 maart vooraleer we een tweede trekperiode er konden vaststellen. Daarna viel het weer stil en pas eind maart was er een derde paddentrekperiode naar de poelen in de omgeving van de Drongengoedweg. De paddentrek was dus gespreid over drie periodes en duurde ook langer dan vorige jaar. Zelfs eind maart en begin april werden nog trekkende padden en kikkers gezien. Tijdens deze trekperiodes werden opnieuw honderden padden en kikkers gezien op de Drongengoedweg. We stelden bovendien ook vast dat er niet zoveel kikkerdril en paddensnoeren aanwezig waren in de poelen vlakbij de Drongengoedweg dan de vorige jaren. Duidt dit op een achteruitgang van de populatie? Hopelijk niet !
Amfibieën trekken hoofdzakelijk ’s nachts. In droge en koude periodes valt deze trek terug. Als het overdag dan eens durft te regenen of de temperatuur loopt hoog op dan komt die trek er ook overdag. Dit stelden we ook vast op dinsdag 10 en 17 maart. Op goed twee uur tijd telden we langs de Drongengoedweg halfweg de voormiddag, bij een temperatuur die de 15°C overschreed, al gauw meer dan 100 bruine kikkers en padden. Echter hadden we er ook gauw respectievelijk 17 en 22 slachtoffers. De 30 km/h maatregel langs de Drongengoedweg is een dode letter bij gebrek aan enige controle. Men rijdt er veel rapper wat het aantal slachtoffers ook doet stijgen. In totaal vielen er 54 slachtoffers. Maar alle slachtoffers afschuiven op het onvoorziene trekgedrag zou al te gemakkelijk zijn. Maar al te vaak vallen er slachtoffers omdat de nadars tijdens de nachtelijke uren terug worden open gezet. Als dit gebeurt op regenachtige warme nachten dan is dit desastreus. We hopen in de toekomst op een betere oplossing om de Drongengoedweg af te sluiten of om er het gemotoriseerd verkeer sterk te beperken.

Poel2
De amfibieënactie in het Drongengoed is ongetwijfeld de belangrijkste maar ook te Maldegem-Kleit te Baaikensedestraat-Urselweg en in Adegem te Broekelken-Moerwege en de Gentweg wordt onderzocht of er mogelijke acties kunnen ondernomen worden om deze dieren een betere bescherming te geven in hun trektocht naar hun voortplantingspoelen.

In de Baaikensedestraat tussen de spaarbekkens vallen de telresultaten tijdens opraapacties sterk terug. Men telde er minder dieren dan in 2014. De laatste 2 jaar is de populatie er ineen gezakt. In 2014 telden we nog 60 levende en 19 dode, in 2015 53 levende en 5 dode dieren. Of daar een aanwijsbare reden voor is, is vooralsnog moeilijk te zeggen. Fluctuaties treden bij amfibieën wel eens op al is dit dan op andere locaties ook het geval. Mogelijks vormen vissen er een belangrijke predator maar allicht niet van die aard om een populatie van deze grootteorde op korte tijd weg te werken. Hier werd ook onderzocht of paddentunnels een oplossing kunnen bieden. Dit is echter een zeer dure aangelegenheid en de bebouwde zones zijn een hinderpaal om daar een succesrijk gevolg aan te geven.

Te Broekelken-Moerwege in Adegem waren de resultaten vergelijkbaar met vorig jaar. In totaal werden 104 dieren geteld waarvan 40 slachtoffers, 16 bruine kikker en 48 padden. De eileg gebeurt in min of meer brede grachten tot greppels die bij droogte te kwetsbaar blijken om er duurzame oplossing voor te bedenken. Bovendien is de aard van de biotoop, bestaande uit verspreid liggende tuinen en landbouwpercelen en de sluikweg naar het industriepark, er geen ideale uitgangspositie. De populatie blijft er dus kwetsbaar. Extra aanleg van poelen en kleine landschapselementen in de buurt zou deze populatie ten goede komen.

Kikker2
Langs de Gentweg te Adegem werd er geen regelmatige inventarisatie gedaan bij gebrek aan plaatselijke medewerking. Enkel momentopnames zijn er gebeurd.
De trefplaats waar vele padden en kikkers werden gezien situeert zich vlakbij de grote poelen van eigenaar Steel (Buisputten). Ook hier is een deel van de Gentweg tussen Kerselare en Onderdijke het grootste probleem. Dit gedeelte wordt vaak gebruikt als sluikweg tussen de Eeklose weg en het industriepark. Daar vallen ook de meeste slachtoffers.

Die ganse periode hebben onze vrijwilligers dagelijks de nadars langs de Drongengoedweg geplaatst of intensief opraapacties uitgevoerd langs de Baaikensedestraat te Maldgem, Oude Gentweg en Broekelken te Adegem. Nauwkeurig werden geredde dieren en slachtoffers geteld.

Een woord van dank aan alle vrijwilligers alsook aan de partners ANB, RLM en de gemeentebesturen van Maldegem en Knesselare, die deze acties ondersteunden, is hier zeker op zijn plaats!

Met de medewerking van:
Logo_RLMLogo_knesselarelogo_maldegemlogoANB_2017